تعریف بازار

بازار عبارت است از “محلی برای مبادلات کالا یا خدمات” اگر برای کالایی و یا خدمتی یک نفر متقاضی و یک نفر هم عرضه کننده وجود داشته باشد، می توانیم بگوییم که بازار وجود دارد. اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که:

  1. به کالا و یا خدمت مورد نظر علاقمند هستند.
  2. حاضرند منابعی را برای به دست آوردن محصول مبادله کنند.

بازاریابی یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل دراوردن مبادلات برای برظرف کردن نیازها و خواسته های انسان.