مدیریت بازاریابی

یک دیدگاه از مدیریت بازاریابی، تلاش برای یافتن مشتریان کافی برای محصولات شرکت می باشد، ولیکن این دیدگاه دارای محدودیت میباشد.

در هر بازه زمانی، یک سازمان تجاری احتمال دارد با تقاضای بیش از حد معمول و یا کمبود تقاضا روبرو شود و این وظیفه مدیریت بازاریابی میباشد که راه حل های لازم جهت روبرو شدن با این شرایط را بیابد.

وظیفه مدیریت مارکتینگ نه تنها محدود به جستجو برای تقاضا و افزایش آن نیست، بلکه تغییر و حتی کاهش آن نیز می باشد.

بنابراین، برای نیل به اهداف شرکت، مدیریت می کوشد به طریقی که می تواند سطح، زمانبندی و ماهیت تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت ساده، مدیریت بازارایابی، همان مدیریت سطح تقاضا است.

مدیریت بازاریابی به مجموعه ای از نیروهای متخصص سازمان همچون مدیرهای مدیریت تبلیغات، مدیریت فروش و فروشندگان یا بازاریابان اطلاق می گردد که با فروش و بازاریابی و تبلیغات محصول و یا  خدمات نهایی سروکار دارند.

مدیریت بازاریابی مهم ترین نقش را در افزایش سود و موفقیت کسب و کار برعهده دارد