در تبلیغات خلاق می توانیم 5 بعد مختلف را در نظر بگیریم که می توان در این قسمت ها تغییراتی را اعمال کنیم :

بسط و توسعه : تبلیغاتی که ممکن است شامل جزئیات پیشبینی نشده و یا ایده هایی باشد که احتمال پیچیده شدن یا بزرگ شدن را داشته باشد.

ارزش هنری:تبلیغاتی که می تواند شامل جذابیت های هنری کلامی، بصری و شنیداری باشد.

خاص و منحصربفرد بودن: تبلیغاتی که شامل المان های خاص یا هیجان انگیز باشد و یا با استفاده از راهکارهای بصری و نوشتاری به هنجارشکنی بپردازد.

انعطاف پذیری : تبلیغاتی که براحتی می تواند بین محصولات متفاوت و قشر متنوعی از مخاطبان هدف و ایده ها ارتباط برقرار کند.

ترکیب: تبلیغاتی که توسطشان اشیا یا ایده ها با هم تلفیق و یا ترکیب شود.